http://www.bonsaibaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard  ติดต่อเรา contact us
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก Home
รวมรูปภาพ Gallery
วีดีโอ Videos
บทความ Article
เว็บบอร์ด Webboard
ข่าวสาร news
สถานที่ตั้ง Map
การปลูกบอนไซเบื้องต้น
บอนไซ วีดีโอ
ดวงชะตาปี2560
สาระน่ารู้
GREEN TOUR ท่องเที่ยวเขียวๆ
 

มหามงคล“พุทธชยันตี” 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

มหามงคล“พุทธชยันตี” 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

       

           วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ขึ้นถึง 3 เหตุการณ์
       
       โดยความมหัศจรรย์เนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งสามคือ เป็นวันคล้ายวัน "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ และต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย “พระบริสุทธิคุณ” , “พระปัญญาคุณ” ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวง จวบจน "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น
       
       ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ซึ่งย่อมาจากคำว่า วิสาขปูรณมีบูชา การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและ เถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาโลก และด้วยเหตุนี้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)” หรือ “วันสำคัญของโลก” ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542
       
       สำหรับวันวิสาขบูชาในพุทธศักราช 2555 นี้ถือเป็นปีที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบ 2,600 ปี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อครั้งพระชนมายุ 35 พรรษา โดยทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่มหาชนเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 45 ปี กระทั่งทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แล้วจึงเริ่มนับพุทธศักราชที่ 1 นับแต่นั้น จึงถือได้ว่า วันวิสาขบูชา ในปี 2555 นี้ เป็นปี “พุทธชยันตี” แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
       
       พุทธชยันตี หมายถึง “การครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง” เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อ 2,600 ปีก่อน ทำให้พระนามว่า สัมมาสัมพุทธ ปรากฏขึ้นในโลก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งหลักธรรม “อริยสัจ” (ความจริงอันประเสริฐ) ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ทุกข์ นิโรจ สมุทัย มรรค คือ อันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต
       
       เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่ตรงกับการครบรอบพุทธชยันตี 2,600 ปี ในปี 2555 นี้ ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี : 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 55 ณ สถานที่สำคัญๆ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน และที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม
       
       ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การประชุมเรื่อง “พุทธปรัชญากับการประยุกต์ใช้” ในวันที่ 31 พ.ค. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา, 1 มิ.ย. การสัมมนาเรื่อง “พุทธปรัชญาและกรรมฐาน”, “ประมวลทัศนะทางพุทธปรัชญา”,“การสอนพุทธธรรมในทางประเทศ”,“พุทธจิตบำบัด” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
       
       2 มิ.ย. ย้ายมาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน โดยมีกิจกรรมเด่นๆ ได้แก่ ช่วงเช้ามีการกล่าวสุนทรพจน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เลขาธิการองค์การยูเนสโก และอ่านสารแสดงความยินดีจากพุทธศาสนิกชนและผู้นำทางการเมืองทั่วโลก ช่วงบ่ายจะมีการนำเสนอผลสรุปโครงการพระไตรปิฎกสากล การประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2012 และกล่าวปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปี 2555
       
       ครั้นพอช่วงเย็นผู้นำจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกและคณะรัฐบาลไทยจะประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียน ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในงานจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ จาก ประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย เป็นต้น
       
       นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ในแต่ละจังหวัดต่างก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบพุทธชยันตี 2,600 ปี เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชากันอย่างยิ่งใหญ่ โดยสถานที่จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีที่เด่นๆ ได้แก่

วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม สถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาได้มาเผยแผ่ครั้งแรกในดินแดงสุวรรณภูมิ

       

        จังหวัดนครปฐม สถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาได้มาเผยแพร่ครั้งแรกในดินแดงสุวรรณภูมิ ณ ที่นี่ ได้จัดงาน มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดั่งดวงประทีปของโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การบรรยายธรรม และการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และชมขบวนแห่และพิธีเปิดงานที่งดงาม
       
        จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 55 ภายในงานชมนิทรรศการวิสาขบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีบวชเนกขัมมะ ร่วมพิธีเวียนเทียน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้าน
       
       กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการในหัวข้อมหัศจรรย์พุทธวัจนะแห่งองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ในรูปแบบ Installation Art ในระบบมัลติมีเดีย ในวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 55 และมีการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้พุทธคยา ประเทศอินเดีย

       

       จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 55 ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ ภายใต้ร่มโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้พุทธคยา ประเทศอินเดียที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ จากประเทศเนปาล ภายในงานได้มีการตั้งโรงทานมหาทาน 4 ทิศ การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ การถวายผ้าป่ามหากุศล การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา
       
       จังหวัดสมุทรปราการร่วมฉลองพุทธชยันตี วิสาขบูชา ร่วมกับการครบรอบ 50 ปี เมืองโบราณระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย. 55 ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณ และโอกาสที่เมืองโบราณจะครบรอบ 50 ปี จึงได้เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเมล็ดข้าวสารสีเขียว และแดงเต็มองค์ครั้งแรก ภายในงานยังมีการจัดแสดงมหรสพ การจัดนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้เที่ยวชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุต่างๆ
       
       จะเห็นได้ว่าวันวิขาบูชาในปีนี้มีความสำคัญมาก เนื่องในอภิลักขิตกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2,600 ปี จึงเรียกว่า สัมพุทธชยันตี ดังนั้น ในปีนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักที่จะนำหลักธรรมที่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้และตรัสสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำรง ชีวิต กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้รู้จักเข้าใจ เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

คัดจาก นสพ.ผู้จัดการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555

ขออนุญาตเผยแพร่ ด้วยจิตคารวะ

Tags : พุทธชยันตี วิสาขบูชา วันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้า ตรัสรู้

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
กรมอุตุนิยมวิทยา
บ้านและสวน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
bangkokpost
Nation
โพสต์ ทูเดย์
แนวหน้า
discovery channel
ฮวงจุ้ยอินเตอร์
เพื่อนบ้านทั้งหมด
Link
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
yellowpages.co.th
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
unseentourthailand.com
the potted World
igetweb.com
-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
igetweb.com
Everything is Easy with Easy Branches.
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
Free advertising
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard ติดต่อเรา contact us
By bonsaibaan.com.  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view