http://www.bonsaibaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard  ติดต่อเรา contact us
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก Home
รวมรูปภาพ Gallery
วีดีโอ Videos
บทความ Article
เว็บบอร์ด Webboard
ข่าวสาร news
การปลูกบอนไซเบื้องต้น
บอนไซ วีดีโอ
สาระน่ารู้
ดวงชะตาปี 2562
GREEN TOUR ท่องเที่ยวเขียวๆ
 

ฤาถึงคราที่รัฐต้องสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ฤาถึงคราที่รัฐต้องสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Bookmark and Share

       โดย : ปัญญา ไกรทัศน์


การท่องเที่ยวชุมชน นำสัมผัสวิถีการทำนาแบบขั้นบันไดที่บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่
      
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community Based Tourism) ถือเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
       
       ดังนั้น หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีชุมชนเป็นเจ้าของ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนและท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน
       
       สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าไปทำหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสิ่งที่แกนนำท่องเที่ยวชุมชน อยากจะเห็นภาครัฐ เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน เริ่มนับจากการเตรียมความพร้อมชุมชน เช่น การสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก สร้างเป้าหมายร่วม กำหนดอนาคตของตนเองว่า ชุมชนอยากจะเป็นอะไร
       
       นอกจากนี้ยังต้องการให้พัฒนาศักยภาพชุมชนตามบริบทของพื้นที่ ทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้าง พัฒนากิจกรรมและจุดขายที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนาวิทยากร ผู้นำท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลให้กับคนภายนอกได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน


นอนโฮมสเตย์สัมผัสการท่องเที่ยวชุมชนกลางทะเลสาบสงขลาที่เกาะยอ
       ไม่เพียงเท่านั้นเครือข่ายองค์กรชุมชน 5 ภาค ยังเสนอบทบาทการหนุนเสริมของท้องถิ่น ประชาสังคม จังหวัดและภาคีอื่น ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดเวที การรวมกลุ่มของชุมชน เชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น
       
       สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือ ข่ายองค์กรชุมชนที่จัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขยายตลาดท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งจัดมหกรรมการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ภาคและประเทศ
       
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ การหนุนเสริมองค์กรชุมชน การรวมกลุ่มและการจัดกระบวนการเรียนรู้จัดการท่องเที่ยว การศึกษาดูงานในพื้นที่หรือชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการหนุนเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       
       สถาบันการศึกษา จะต้องสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงวิชาการ สถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชน หนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่นการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนสนับสนุนที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
       
       นอก จากนี้เครือข่ายองค์กรชุมชน 5 ภาค ยังตั้งความหวังให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน และเรื่องอื่นๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากร ฯลฯ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ซึ่งชุมชนที่ทำการท่องเที่ยวชุมชน ควรบรรจุหลักสูตรเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนในโรงเรียนประถม/มัธยมในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความตระหนักในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีหลักสูตรที่คิดโดยคนในท้องถิ่น เป็นการจัดการวิถีเกษตรธรรมชาติ ซึ่งทุกพื้นที่ควรมีการผลักดันเรื่องนี้


วิถีแห่งอาชีพดั้งเดิม อีกหนึ่งจุดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชน ที่บางแม่หม้าย สุพรรณ
      
           อีกทั้งต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้ามามีบทบาทใน การสนับสนุนชุดองค์ความรู้ ประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วม อีกทั้งต้องการให้แต่ละจังหวัดหันมาพัฒนาคน ฝึกอบรม ให้องค์ความรู้เพิ่มเติม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การหาข้อมูลที่จำเป็น เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับผู้ที่สนใจมาเที่ยวในชุมชน
       
       ขณะที่ต้องการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เข้ามาสนับสนุนการ ตลาดและประชาสัมพันธ์ อีกทั้งจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจภายในจังหวัด พร้อมทั้งอยากจะเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยใน พื้นที่ อยากจะให้กรมพัฒนาชุมชนจัดเวทีเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อถอดแบบ เรียน และอยากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับการ ท่องเที่ยวชุมเช่นการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


การท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวคลองร้อยสาย สุราษฎร์ฯ
     
         นอกจากนี้แกนนำองค์กรเครือข่ายชุมชน 5 ภาคยังอยากเห็นการสนับสนุนของส่วนกลางและทางนโยบาย อาทิ รัฐบาลต้องประกาศ เรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ มีแผน นโยบายในการดำเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งอาจจะให้คณะทำงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมเข้ามาเป็นกลไกร่วม ตั้งอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานภาคปฏิบัติ ต้องการเห็นส่วนกลางออกกฎกระทรวง แก้ไขกฎหมายเก่าที่ล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ ที่เป็นอุปสรรคต่อชุมชนในการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อุทยานกับการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งส่วนกลางควรมีหน่วยประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยว ชุมชน ที่มีข้อขัดแย้งในพื้นที่ กรณีการจัดการทรัพยากร เช่น ป่าไม้ ชายฝั่ง รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถสนับสนุนโดยตรงให้กับชุมชน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ ประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวชุมชน
       
       ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นหลักสูตรหนึ่งของท้องถิ่น ภายในปี 2553 และควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานของชุมชน โดยเน้นการศึกษาดูงานภายในประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน แทนที่จะให้งบประมาณเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศที่มีบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้หน่วยงานกลางด้านการเกษตร ท่องเที่ยว วัฒนธรรมอื่นๆ ควรร่วมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนก่อน แล้วค่อยลงมาในระดับปฏิบัติ
       
       ระบบการประชาสัมพันธ์และการตลาด ควรสร้างเว็ปไซต์การท่องเที่ยวชุมชน ให้มีศูนย์ข้อมูลชุมชน 1 อำเภอ 1 ศูนย์ รวมถึงรายการ ทีวีด้านการท่องเที่ยวชุมชน รายการวิทยุท่องเที่ยวชุมชน


บ้านเมืองปอน แม่ฮ่องสอน ดึงเด็กๆมาเป็นส่วนร่วมในการท่องเที่ยวชุมชน
     
         จากภายใต้กรอบข้อเสนอแนวคิดของเครือข่ายองค์กรชุมชน 5 ภาคและเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันระดมความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ย่อมสะท้อนความนัยของความกระตือรือร้นในการอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ดีเกิดขึ้น
       
       และ นี่คือบททดสอบบริบทแห่งการเรียกร้องของเครือข่ายองค์กรชุมชนจะประสบความ สำเร็จหรือไม่ ย่อมหาได้ขึ้นแต่เพียงงบประมาณอย่างเดียวไม่ หากจะต้องเหลียวกลับไปมองหน่วยงานหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติด้วยว่า มีความพร้อมเพียงใดต่อเรื่องนี้

 

คัดจาก ผู้จัดการออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขออนุญาตเผยแพร่ ด้วยจิตคารวะ

Tags : เที่ยวชุมขน ท่องเที่ยว ไทย ประเทศไทย เที่ยวไทย ชุมชน การท่องเที่ยว

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
กรมอุตุนิยมวิทยา
บ้านและสวน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
bangkokpost
Nation
โพสต์ ทูเดย์
แนวหน้า
discovery channel
ฮวงจุ้ยอินเตอร์
เพื่อนบ้านทั้งหมด
Link
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
yellowpages.co.th
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
unseentourthailand.com
the potted World
igetweb.com
-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
igetweb.com
Everything is Easy with Easy Branches.
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
Free advertising
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard ติดต่อเรา contact us
view